Header Ads

ad

LATIHAN SOAL RUANG LINGKUP BIOLOGI1.      Objek kajian sains adalah ....
A. makhluk hidup yang ada disekitar kita
B. benda abstrak diruang angkasa dan    
     benda nyata di alam
C. benda konkret dan abstrak yang dapat
    diamati dengan indra dan alat bantu
D. benda konkret dan abstrak yang hanya
    dapat diamati dengan alat indra
E.benda konkret dialam yang dapat
    ditangkap indra

 2.   Urutan tingkat organisasi kehidupan
    yang benar dibawah ini .....
A. sel → jaringan → sistem organ →
     individu
B. molekul → sel → jaringan → organ
C. individu → komunitas → ekosistem
     → bioma
D. populasi → komunitas → populasi →
     biosfer
E. molekul → jaringan → organ →
     sistem organ


3.      Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan pada
     saluran pernafasan. Saluran pernafasan merupakan organisasi
     kehidupan tingkat….
      A. sel                       D. system organ
      B. jaringan               E. individu
      C. organ

4.      Cabang biologi yang mempelajari
      Jaringan pada organisme  adalah…..
A. histology          D. zoology
B. cytology           E. genetics
      C. ethology

5.   Ekologi adalah cabang biologi yang
    mengkhususkan bidang kajiannya  
   tentang….
A.    hubungan antar individu dalam suatu daerah
B.     hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam areal tertentu
C.     kesatuan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya
D.    perkembangan mahkluk hidup secara lambat dan lama
E.     kesatuan hubungan antar individu dalam suatu daerah

6.         Pada  tingkatan organisasi biologi  tertentu, para ahli mampu menggandakan untai DNA sehingga dapat mengenali urutan basa nitrogen pada DNA yang dikehendaki. Tingkatan biologi yang dimaksud adalah  
A. sel                           D. individu
B. jaringan                   E. molekul
C. organ  

7.            Variabel yang dibuat tidak sama dalam  percobaan disebut....
A. variabel.pengganggu
B. variabel.kontrol
C.variabel.penentu                    
D. variabel.terikat
         E. variabel bebas

8.     Kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati areal tertentu disebut………
A.    ekosistem
B.     bioma
C.     populasi
D.    komunitas
E.     organisme

9.         Urutan langkah metode ilmiah yang benar adalah…….
  1. Merumuskan masalah-hipotesis-observasi-eksperimen-menarik kesimpulan
  2. Merumuskan masalah-mengumpulkan keterangan/data-hipotesis-eksperimen-menarik kesimpulan
  3. Identifikasi masalah-observasi-hipotesis-menarik kesimpulan
  4. Mengumpulkan data-merumuskan masalah-eksperimen-hipotesis-menarik kesimpulan
  5. Observasi-merumuskan masalah-eksperimen-hipotesis-menarik kesimpulan
Untuk soal 9 ,10 , dan 11
“Seorang siswa ingin meneliti pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah”
.     Variabel bebasnya adalah ........
      A. suhu, cahaya matahari jenih kacang     tanah, air.
      B. tinggi rata-rata tanaman kacang
           tanah.
      C. variasi kacang tanah
      D. variasi ukuran biji kacang tanah
      E. variasi dosis pupuk NPK

10.  Variabel  kontrolnya adalah ........
      A. suhu, cahaya matahari jenih kacang     tanah, air.
      B. tinggi rata-rata tanaman kacang
           tanah.
      C. variasi kacang tanah
      D. variasi ukuran biji kacang tanah
      E. variasi dosis pupuk NPK         
 
11.  Variabel terikatnya adalah ........
      A. suhu, cahaya matahari jenih 
           kacang  tanah, air.
      B. tinggi rata-rata tanaman kacang
           tanah.
      C. variasi kacang tanah
      D. variasi ukuran biji kacang tanah
      E. variasi dosis pupuk NPK         

12.  Berbagai upaya untuk peningkatan 
 produksi pangan diantaranya   
 dilakukan dengan
      penyilangan berbagai varietas padi   
      untuk mendapatkan bibit padi unggul.
      Penyilangan-penyilangan ini
     merupakan penerapan cabang ....
A. anatomi        D. genetika
B. morfologi      E. ekologi
C. fisiologi

13.        Seorang mahasiswa ingin menjadi ahli bedah , maka ia harus memperdalam  pengetahuan tentang....
A. etologi
B. evolusi
C. ekologi
D. genetika
E. anatomi
14.        Yang merupakan manfaat biologi di bidang teknologi pengolahan pangan adalah...
A. terapi ngen
B. produksi PST
  ( protein sel tunggal )
C. pembuatan hormon insulin
D. kloning hewan ternak
E. budi daya udang windu

15.        Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan observasi adalah...
A. melihat
B. mendengarkan
C. mengukur
D. membaui
E. meramalkan

16.        Pada usia 30 tahun  penghancuran sel tulang tua lebih cepat dari pada pembentukan sel tulang baru. Semakin tinggi kepadatan tulang, semakin kecil kemungkinan untuk mengalami osteoporosis.      Permasalah pada tulisan di atas merupakan contoh permasalahan                          biologi dalam tingkat organisasi ….
A.   Sel
B.     Jaringan
C.     Organ
D.     Individu
E.      Ekosistem
17.        Pada saat  ini kota Pekanbaru  sudah menjadi daerah endemis  penyakit DBD, dimana penyakit DBD tersebut yang penyebarannya melalui perantaraan nyamuk. Perilaku nyamuk penyebab DBD  merupakan persoalan biologi  pada tingkat ….
A.     Individu                          
B.     Populasi                                        
C.     Komunitas
D.     Ekosistem
E.      biosfir
18.        Untuk membuktikan cahaya matahari menghambat pertumbuhan tanaman , maka perlu diadakan...
A. observasi
B.hipotesis
C.komunikasi hasil
D. eksperimen
E. perumusan masalah
19.        Salah satu cabang biologi yang mengkaji objek hewan (manusia) adalah histologi. Pernyataan pada tabel berikut ini yang benar berkaitan dengan  perrmasalahan dan tingkat organisasi ilmu tersebut  adalah….

Pilihan
permasalahan
Tingkat organisasi
A
Makhluk hidup dan lingkungan
Organ
B
Makhluk hidup dan lingkungan
Jaringan
C
Struktur dan fungsi
Organ
D
Struktur dan fungsi
Jaringan
E
Struktur dan fungsi
Sel

20.        Contoh pemecahan masalah biologi dengan metoda ilmiah adalah ....
A.  Hampir punahnya badak bercula satu
B.  Penggunaan zat radioaktif untuk deteksi penyakit
C.  Berubahnya hutan menjadi kebun sawit
D.  Pengembangan bioteknologi dalam pengobatan
E.   Memutuskan mata rantai siklus nyamuk Aides pada pemberantasan penyakit DBD

Tidak ada komentar